ส่วนลด 10% เมื่อสั่งซื้อครั้งแรก

เข้าร่วมไปกับเราที่ Nike App เพื่อรับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษ ดาวน์โหลด

จัดส่งฟรี

สำหรับคำสั่งซื้อมูลค่า ฿5,500 บาท หรือมากกว่า ดูรายละเอียด

จัดส่งในแบบคุณ

เมอื่ เป็นเรอื่ งการจดั ส่ง เราพรอ้ มดูแลคุณ จดั สง่ ฟรแี บบมาตรฐานสาหรบั การสง่ั ซอื้ 5,500 บาทขนึ้ ไปเท่าน้ัน
ส่วนลดสาหรบัการจดัสง่แบบเรง่ด่วนและการคนืสนิคา้แบบไรใ้บเสรจ็ทุกครง้ัทค่ีุณเลอืกซอื้สนิคา้